Otwarcie Pon - Sob 09:00-18:00
Email biuro{@}westom.pl Zadzwoń +48 883 979 229
Otwarcie Pon - Sob 09:00-18:00
Email biuro{@}westom.pl Zadzwoń +48 883 979 229

Umowa na pozycjonowanie strony WWW

zawarta w Rumi w dniu …………(zwana dalej umową) pomiędzy:
WESTOM z siedzibą ul. Ceynowy 9, 84-230 Rumia, NIP: ………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ……… a
………………….. z siedzibą w ul. ……………………….., NIP ………..……, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: ………….

1 Definicje i skróty

Następujące wyrażenia lub skróty, ilekroć występują one w umowie będą miały znaczenie podane poniżej:

1) Pozycjonowanie strony internetowej – szereg działań mających na celu wypromowanie serwisu internetowego na jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki internetowej google.pl dla wybranych wyrażeń kluczowych. W rozumieniu przedmiotowej umowy jest to pozycjonowanie stron serwisu internetowego Zleceniodawcy, do którego kieruje domena, wskazana w § 2 umowy.
2) Wyszukiwarka internetowa– program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom Internetu znalezienie informacji w sieci. W rozumieniu przedmiotowej umowy jest to wyszukiwarka internetowa google.pl znajdująca się pod adresem www.google.pl z włączoną opcją „szukaj na stronach kategorii: Polska”.
3) Serwis internetowy Zleceniodawcy- serwis internetowy Zleceniodawcy, do którego kieruje domena wskazana w § 2 umowy.
4) Domena– narzędzie wskazujące użytkownikowi Internetu położenie określonej strony WWW w sieci Internet.
5) Wyrażenie kluczowe– subiektywnie wybrane przez Zleceniodawcę słowo lub zestawienie dwóch lub więcej słów, które ze względu na swoje znaczenie lub treść jest charakterystyczne dla przedmiotu działalności Zleceniodawcy.

2 Przedmiot umowy

1) Na mocy umowy Zleceniodawca powierza Wykonawcy prowadzenie działań w zakresie pozycjonowania stron serwisu internetowego Zleceniodawcy, do którego kieruje domena www…………………………
według wybranych wyrażeń kluczowych po cenach uzależnionych od wyników pozycjonowania.
W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
a) Wykonawca zoptymalizuje serwis Zleceniodawcy
b) Wykonawca zapewnia, że wprowadzone zmiany nie zmniejszą funkcjonalności serwisu ani nie zakłócą jego prawidłowego działania.
c) Wykonawca bedzie wysyłał miesiączne raporty z pozycjonowania, chyba że Zleceniodawca zrezygnuje z tego typu usługi.
2) Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia miesięcznego za zrealizowaną na jego rzecz przez Wykonawcę usługę w wysokości uzależnionej od wyników pozycjonowania, określanych zgodnie z tabelą zawartą w § 2 pkt. 3 umowy oraz postanowieniem § 3 pkt. 2 umowy.
3) Strony uzgadniają wysokość opłaty podstawowej indywidualnie dla każdego wyrażenia kluczowego. Opłata podstawowa jest należna Wykonawcy za miesiąc raportowy, w którym domena znajdzie się na miejscach 1-10 pod danym wyrażeniem kluczowym. Za wykonanie prac określonych w punkcie §1 pkt. 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z cennikiem ustalonym w §2 pkt. 3 umowy jeśli serwis internetowy Zleceniodawcy będzie znajdować się na pozycjach 1-10 przez minimum 1 dzień w okresie, w którym był monitorowany.

Wyszukiwarka internetowa: www.google.pl, tabela przedstawia pozycje wyszukiwania i kwoty należne.
Pozycjonowana fraza cena pozycje 8-10 cena pozycje 4-7 cena pozycje 1-3
fraza 1
fraza 2
razem

4) Wszystkie kwoty w niniejszej umowie są kwotami netto i zostanie doliczony do nich podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

3 Raporty

1) Pozycje stron oraz aktualny koszt jaki został naliczony w związku z pozycjonowaniem, może być na bieżąco monitorowany przez Zleceniodawcę. Aby zalogować się do panelu należy wejść na stronę: panel.westom.pl. Loginem jest adres strony Zleceniodawcy (wpisany bez „www.”). Hasło: – ustalone przy pierwszym logowaniu.
2) Należną kwotę za frazę dzielimy przez liczbę dni w miesiącu (np dla stycznia 31 dni), w ten sposób otrzymujemy cenę pozycjonowania tej frazy na 1 dzień (dla każdego z 3 przedziałów pozycji). Otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni, przez które strona figurowała na określonych pozycjach, otrzymując w ten sposób wynik finalny.
3) Wykonawca nie odpowiada za nieprawidłowości i pomyłki występujące w raportach cząstkowych, jeśli wynikają one z okoliczności od niego niezależnych i niezawinionych, bądź będących następstwem działania siły wyższej.
4) Po zakończeniu każdego miesiąca raportowego Wykonawca prześle Zleceniodawcy fakturę VAT z 14- dniowym terminem płatności, w wysokości określonej w oparciu o tabelę zawartą w § 2 pkt. 3 oraz postanowienia §3 pkt. 2 umowy. Faktura VAT wiąże Zleceniodawcę od chwili doręczenia niezależnie od jej zaakceptowania przez Zleceniodawcę podpisem, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 pkt 5 umowy.
5) Brak odpowiedzi Zleceniodawcy w formie pisemnej na raporty Wykonawcy w terminie 7 dni, oznaczać będzie brak zarzutów co do jakości świadczonych przez Wykonawcę usług.
6) Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy dokonywane będą przelewem na rachunek Wykonawcy: …………………….. nr bankowy: ……………………………. lub inny rachunek podany na fakturze.

4 Zobowiązania stron umowy

1) Strony zobowiązują się przekazywać sobie wszelkie informacje niezbędne do realizacji postanowień niniejszej umowy.
2) Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje wzajemnie sobie przekazane, jak i inne okoliczności określające warunki współpracy pomiędzy stronami.
3) Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności w celu wykonania umowy, pozycjonować wszelkimi dostępnymi i znanymi mu metodami wpływającymi na bieżący wzrost pozycji serwisu internetowego.
4) Wykonawca zastrzega sobie prawo do ciągłego wprowadzania zmian w kodzie serwisu internetowego.
5) Wykonawca zastrzega sobie prawo do proponowania Zleceniodawcy zmian grafiki oraz zawartości tekstowej serwisu internetowego Zleceniodawcy, a po uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy, do dokonania tych zmian na własny koszt i we własnym zakresie.
6) W celu umożliwienia realizacji postanowień umowy Zleceniodawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 7 dni do wprowadzenia do kodu strony zmian proponowanych przez Wykonawcę (po uprzedniej akceptacji) lub przekazania Wykonawcy aktualnego dostępu do serwera, (na którym znajduje się serwis) FTP lub SFTP lub SCP, a także Systemu Zarządzania Treścią (tzw. CMS), jeśli Zleceniodawca go posiada.
7) Zleceniodawca zobowiązuje się skonsultować z Wykonawcą przed każdorazowym dokonaniem zmian na swoim serwisie www w celu upewnienia się, że nie spowodują one negatywnych zmian w zakresie pozycjonowania (nie dotyczy zmian wprowadzanych bezpośrednio z panelu CMS).
8) Strony zobowiązują się kontaktować ze sobą w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy za pomocą poczty elektronicznej i oświadczają, że mają do niej dostęp we wszystkie dni robocze. Doręczenia dokonane w te dni za pośrednictwem poczty elektronicznej będą uważane za skuteczne za potwierdzeniem transmisji danych.
9) W celu polepszania osiągniętych wyników, Wykonawca ma prawo zlecać część lub całość usługi osobom trzecim (podwykonawcom).

5 Czas trwania umowy.

1) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony- 12 miesięcy rozliczeniowych. opcja: 3 i 6 miesięcy
2) Po upływie czasu umowy, umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3) Wykonawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Zleceniodawca nie wypełnia, bądź nie wypełnia należycie obowiązków określonych w umowie, w tym nie dokonał w terminie zapłaty całości lub części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pomimo wystosowania do niego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego terminu do dokonania zapłaty.

6 Rozwiązywanie sporów

Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli to nie będzie prowadzić do rozwiązania sporu, przez właściwy Sąd Gospodarczy

7 Zmiany umowy

Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby odpowiedniej ze stron.

8 Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2) Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
3) Wykonawca ma prawo posłużyć się znakiem firmowym (logo) Zleceniodawcy, tylko i wyłącznie w celu marketingowym i tylko w obrębie swojej strony internetowej znajdującej się pod adresem www.westom.pl
4) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZLECENIODAWCA