SMARTER

Co to jest metoda SMARTER?

Metoda SMARTER to technika, która służy do tworzenia celów biznesowych i osobistych, aby były bardziej konkretne i skuteczne. Skrót SMARTER oznacza:

S – Specific (Konkretne) – cel powinien być precyzyjny i wyraźnie określony, aby uniknąć nieporozumień.

M – Measurable (Mierzalne) – cel powinien być możliwy do zmierzenia, aby móc określić, czy został osiągnięty.

A – Achievable (Osiągalne) – cel powinien być realistyczny i osiągalny, biorąc pod uwagę dostępne zasoby i umiejętności.

R – Relevant (Relewantne) – cel powinien być ważny i istotny dla osoby lub organizacji, która go realizuje.

T – Time-bound (Określony czasowo) – cel powinien mieć określony termin realizacji, aby móc planować i monitorować postępy.

E – Evaluate (Oceniać) – cel powinien być stale oceniany i ewentualnie modyfikowany, aby dostosować go do zmieniających się potrzeb i warunków.

R – Re-do (Przepracować) – w przypadku niespełnienia celu, należy przeanalizować przyczyny i przepracować strategię, aby osiągnąć sukces.

Metoda SMARTER pomaga w ustawianiu konkretnych, mierzalnych i osiągalnych celów, co zwiększa szanse na ich osiągnięcie. Jednocześnie metoda ta zachęca do ciągłego oceniania postępów i dostosowywania strategii, co pozwala na elastyczne podejście do realizacji celów.

Kliknij, aby ocenić
[Total: 0 Średnio: 0]