ESG

Co to jest ESG w zarządzaniu firmą?

ESG to skrót od Environmental, Social and Governance, czyli trzech obszarów, które stanowią integralną część strategii zrównoważonego rozwoju w firmach. ESG to podejście, które kładzie nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz dobrym zarządzaniem, i jest stosowane w celu zintegrowania tych aspektów w procesy biznesowe.

Environmental (środowiskowe) odnosi się do kwestii związanych z ochroną środowiska, takich jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody i energii, czy recykling odpadów. Firma, która działa w myśl podejścia ESG, powinna dbać o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochronę zasobów naturalnych.

Social (społeczne) dotyczy aspektów związanych z pracownikami, klientami, społecznością lokalną oraz szerzej rozumianym społeczeństwem. Firma powinna uwzględniać aspekty społeczne takie jak np. równość płci, różnorodność i inkluzję, zapewnienie godnych warunków pracy oraz angażowanie się w inicjatywy społeczne.

Governance (zarządcze) to obszar związany z dobrym zarządzaniem i etyką biznesową, np. przejrzystością, odpowiedzialnym podejściem do korporacyjnego zarządzania, zapobieganiu konfliktom interesów oraz przestrzeganiu standardów etycznych.

Celem podejścia ESG jest zwiększenie wartości firmy poprzez podejmowanie decyzji biznesowych, które uwzględniają nie tylko aspekty finansowe, ale także wpływ na środowisko, społeczeństwo i dobre praktyki zarządzania. W coraz większym stopniu inwestorzy, klienci i pracownicy oczekują od firm, że będą one działać w myśl ESG, a firmy, które zdecydują się na stosowanie takiego podejścia, mogą korzystać z licznych korzyści, takich jak lepszy wizerunek, zwiększona atrakcyjność dla inwestorów, poprawa wyników finansowych oraz większe zaangażowanie pracowników.

Kliknij, aby ocenić
[Total: 0 Średnio: 0]