5 Sił Portera w Marketingu

Krótka definicja 5 sił Portera:

Pięć sił Portera to model analizy stworzony przez Michaela E. Portera, który pozwala zrozumieć konkurencję w danym sektorze przemysłu i określić jego atrakcyjność. Pięć sił to:

 1. Konkurencja w branży: opisuje rywalizację między istniejącymi firmami w danej branży.
 2. Zagrożenie ze strony nowych uczestników: odnosi się do barier wejścia dla nowych firm oraz do tego, jak istniejące firmy mogą reagować na nowych konkurentów.
 3. Siła przetargowa dostawców: określa zdolność dostawców do wpływania na ceny i warunki dostaw.
 4. Siła przetargowa nabywców: analizuje zdolność klientów (nabywców) do wpływania na ceny i warunki zakupu.
 5. Zagrożenie ze strony substytutów produktów lub usług: opisuje potencjał innych produktów lub usług do zastąpienia oferowanych produktów lub usług.

Znaczenie sił w kontekście marketingu:

W kontekście marketingu, 5 sił Portera stanowi kluczowe narzędzie do rozumienia otoczenia rynkowego firmy. Pomaga w:

 1. Określeniu strategii pozycjonowania: Zrozumienie konkurencji pozwala firmom wybrać, gdzie chcą konkurować i jak mogą się wyróżnić.
 2. Identyfikacji szans i zagrożeń: Analiza 5 sił pozwala firmom przewidywać, skąd najprawdopodobniej pojawią się nowe zagrożenia oraz gdzie mogą leżeć niewykorzystane szanse.
 3. Optymalizacji relacji z dostawcami i nabywcami: Zrozumienie siły przetargowej obu tych grup pozwala na lepsze negocjacje i strategie cenowe.
 4. Rozwoju nowych produktów lub usług: Wiedza o substytutach może naprowadzić firmy na potrzebę innowacji lub dostosowania oferty.

W efekcie, marketingowcy wykorzystując pięć sił Portera, mogą lepiej dostosowywać swoje strategie do konkretnej sytuacji na rynku i budować bardziej skuteczne kampanie.

Historia i geneza 5 sił Portera:

Michael E. Porter, profesor na Harvard Business School, wprowadził koncepcję „Pięciu Sił” w 1979 roku w swojej książce „Konkurencyjna strategia: Techniki analizy branż i konkurencji”. Jego celem było zapewnienie menedżerom narzędzia do analizy atrakcyjności przemysłowej oraz konkurencji w danym sektorze.

Kiedy i dlaczego Michael Porter wprowadził te koncepcje:

Pod koniec lat 70. wiele firm starało się dostosować do szybko zmieniających się warunków rynkowych, spowodowanych globalizacją, postępem technologicznym i zmianami w zachowaniu konsumentów. Porter zauważył, że wiele firm koncentruje się wyłącznie na konkurencji bezpośredniej, pomijając inne czynniki wpływające na konkurencyjność w branży. Wprowadził więc model „Pięciu Sił”, by pomóc firmom zrozumieć pełny zakres konkurencji w ich branży i skierować strategie w odpowiedni sposób.

Ewolucja 5 sił w kontekście zmieniającego się rynku:

Od czasu wprowadzenia koncepcji 5 Sił przez Portera, rynek przeszedł wiele transformacji, zwłaszcza w dobie cyfryzacji i globalizacji:

 1. Technologia i Internet: Wraz z pojawieniem się Internetu bariery wejścia w wielu branżach znacznie się obniżyły. Przykładem może być rynek sprzedaży detalicznej, gdzie e-commerce uczynił konkurencję jeszcze bardziej intensywną.
 2. Globalizacja: Firmy muszą teraz rywalizować nie tylko z lokalnymi konkurentami, ale też z firmami z całego świata.
 3. Zmiana w zachowaniu konsumentów: Klienci stali się bardziej świadomi, mają dostęp do większej ilości informacji i są bardziej wymagający. To zwiększyło ich siłę przetargową.
 4. Rozwój gospodarki współdzielenia: Pojawienie się firm takich jak Airbnb czy Uber wpłynęło na zagrożenie substytucji w tradycyjnych branżach.

W odpowiedzi na te zmiany, menedżerowie i teoretycy biznesu dostosowywali i rozwijali model Portera, próbując uwzględnić nowe siły i dynamikę rynkową. Chociaż podstawowa koncepcja „Pięciu Sił” pozostała stosunkowo niezmieniona, sposób, w jaki firmy interpretują i stosują te siły, ewoluował, by odzwierciedlić nowoczesne wyzwania biznesowe.

Dogłębne spojrzenie na 5 Sił Portera:

 1. Siła konkurencji w branży:
  • Definicja: Opisuje stopień rywalizacji między istniejącymi firmami w danej branży.
  • Czynniki wpływające: Liczba konkurentów, tempo wzrostu branży, bariery wyjścia (koszty opuszczenia rynku), różnorodność konkurentów.
  • Konsekwencje dla firmy: Wysoka konkurencja może prowadzić do wojen cenowych, zwiększenia kosztów reklamy oraz potrzeby ciągłej innowacji.
 2. Zagrożenie ze strony nowych uczestników rynku:
  • Definicja: Odnosi się do barier wejścia dla nowych firm oraz do tego, jak istniejące firmy mogą reagować na nowych konkurentów.
  • Czynniki wpływające: Kapitał początkowy potrzebny do wejścia na rynek, dostęp do kanałów dystrybucji, korzyści skali istniejących firm, polityka regulacyjna.
  • Konsekwencje dla firmy: Nowi uczestnicy mogą zabrać udział w rynku, zmusić do obniżki cen lub zwiększyć koszty działalności.
 3. Siła przetargowa dostawców:
  • Definicja: Określa zdolność dostawców do wpływania na ceny i warunki dostaw.
  • Czynniki wpływające: Liczba dostawców, unikalność produktu lub usługi dostawcy, koszty zmiany dostawców, możliwość integracji wstecznej.
  • Konsekwencje dla firmy: Silni dostawcy mogą podnieść ceny lub obniżyć jakość dostarczanych produktów, co wpływa na marże firmy.
 4. Siła przetargowa nabywców:
  • Definicja: Analizuje zdolność klientów (nabywców) do wpływania na ceny i warunki zakupu.
  • Czynniki wpływające: Liczba klientów, dostępność informacji dla nabywcy, koszty zmiany dla nabywcy, możliwość integracji wzdłużnej.
  • Konsekwencje dla firmy: Silni nabywcy mogą wymusić obniżki cen, lepsze warunki czy wyższą jakość produktu.
 5. Zagrożenie ze strony substytutów produktów lub usług:
  • Definicja: Opisuje potencjał innych produktów lub usług do zastąpienia oferowanych produktów lub usług.
  • Czynniki wpływające: Dostępność i atrakcyjność substytutów, cena substytutów w stosunku do ceny produktu firmy, poziom różnicowania produktów.
  • Konsekwencje dla firmy: Dostępność atrakcyjnych substytutów może obniżyć popyt na produkt firmy, wpływając negatywnie na jej wyniki finansowe.

Rozumienie tych pięciu sił jest kluczem do budowania skutecznej strategii konkurencyjnej. Firma, która potrafi odpowiednio ocenić siły działające w jej otoczeniu, jest lepiej przygotowana do wykorzystania szans i uniknięcia zagrożeń.

Zastosowanie 5 Sił Portera w Marketingu:

Analiza Pięciu Sił Portera w kontekście marketingu pozwala firmom zrozumieć dynamikę rynku i dostosować swoje strategie marketingowe w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Oto, jak analiza ta może kształtować strategie marketingowe:

 1. Zrozumienie konkurencji: Poznając głębokość konkurencji w branży, firmy mogą dostosować swoje komunikaty marketingowe, aby lepiej wyróżniać się na tle konkurentów i kierować uwagę na unikalne wartości, które oferują.
 2. Identyfikacja barier wejścia: Zrozumienie barier wejścia na rynek pozwala firmom zidentyfikować obszary, w których mogą zainwestować, aby utrudnić nowym graczom wejście na rynek. Może to obejmować inwestycje w budowę marki lub lojalność klienta.
 3. Zrozumienie dynamiki dostawców: Wiedza o sile dostawców może kierować strategiami cenowymi i promocyjnymi, zwłaszcza jeśli firma jest zależna od kilku kluczowych dostawców.
 4. Skupienie na nabywcach: Zrozumienie, jakie mają nabywcy mocne strony w negocjacjach, może pomóc w kształtowaniu strategii cenowej, programów lojalnościowych oraz innych inicjatyw skierowanych bezpośrednio do klientów.
 5. Zagrożenie substytutami: Firma musi być świadoma możliwych substytutów swoich produktów lub usług i dostosować swoje komunikaty marketingowe, aby podkreślić unikalne korzyści w porównaniu do potencjalnych substytutów.

Przykłady firm, które skutecznie wykorzystały 5 sił w swoich kampaniach:

 1. Apple: Korzystając z analizy konkurencji, Apple stworzyło kampanie reklamowe „Mac vs PC”, które podkreślały unikalne zalety komputerów Mac w porównaniu z konkurencyjnymi produktami PC.
 2. Netflix: Zrozumienie zagrożenia ze strony substytutów doprowadziło do tego, że firma zainwestowała miliardy w oryginalne treści, aby wyróżnić się na tle konkurencyjnych platform streamingowych i tradycyjnej telewizji.
 3. Starbucks: Rozumiejąc siłę przetargową nabywców, Starbucks wprowadził program lojalnościowy, który oferuje klientom specjalne korzyści za regularne zakupy.
 4. Tesla: Zidentyfikowawszy bariery wejścia dla nowych uczestników rynku samochodów elektrycznych, Tesla podjął decyzję o udostępnieniu swoich patentów publicznie, zachęcając do innowacji w branży i budując silniejszą markę wśród zwolenników ekologicznych technologii.

Każda z tych firm użyła jednej lub więcej z 5 Sił Portera, aby poinformować swoje decyzje marketingowe i strategiczne, prowadząc do silniejszego pozycjonowania i sukcesu na rynku.

Krytyka i ograniczenia 5 Sił Portera:

Choć model Pięciu Sił Portera jest powszechnie stosowany w analizie strategicznej, nie jest wolny od krytyki i ma swoje ograniczenia. Poniżej przedstawiono kilka głównych argumentów krytyków oraz potencjalne słabości modelu w dzisiejszym dynamicznym świecie marketingu:

 1. Zbyt statyczny: Jednym z głównych zarzutów wobec modelu Portera jest to, że jest on zbyt statyczny i nie uwzględnia szybkich zmian w otoczeniu biznesowym, zwłaszcza w dobie cyfryzacji.
 2. Nie uwzględnia współpracy: Model skupia się głównie na konkurencji i nie uwzględnia potencjału współpracy między firmami w formie joint ventures, partnerstw czy sojuszy strategicznych.
 3. Brak uwzględnienia innowacji: Model nie koncentruje się wystarczająco na roli innowacji, które mogą zakłócić tradycyjne struktury rynkowe i zmienić równowagę sił.
 4. Globalizacja: W erze globalizacji, gdzie firmy konkurują na skalę globalną, model Portera może nie uwzględniać wszystkich złożonych dynamik i sił działających na rynkach międzynarodowych.
 5. Skomplikowane siły makroekonomiczne: Model nie uwzględnia wystarczająco skomplikowanych sił makroekonomicznych, takich jak polityka, regulacje czy kultura, które mogą wpływać na konkurencję w branży.
 6. Nadmierna koncentracja na branży: Niektórzy krytycy argumentują, że model Portera nadmiernie koncentruje się na analizie branżowej, podczas gdy konkurencja może się różnić w zależności od segmentu rynku lub geografii.
 7. Złożoność dzisiejszych rynków: W dobie mediów społecznościowych, e-commerce i technologii cyfrowych rynki stały się bardziej złożone i wielowymiarowe. Model Portera może nie być w stanie uchwycić wszystkich tych niuansów.

Mimo tych krytyk i ograniczeń model Pięciu Sił Portera nadal pozostaje jednym z najbardziej cenionych narzędzi w analizie strategicznej. Jednak menedżerowie i specjaliści ds. marketingu powinni być świadomi jego ograniczeń i stosować go w połączeniu z innymi narzędziami i podejściami, aby uzyskać pełniejszy obraz konkurencyjnego krajobrazu.

Nowoczesne adaptacje i rozwinięcia 5 Sił Portera:

W odpowiedzi na krytykę i ograniczenia modelu Pięciu Sił, wiele organizacji i badaczy dostosowało i rozbudowało ten model, aby uczynić go bardziej odpowiednim dla dzisiejszego dynamicznego świata marketingu. Poniżej przedstawiam kilka sposobów, w jakie branża marketingu dostosowuje się i ewoluuje w świetle 5 Sił Portera:

 1. Uwzględnienie czynnika cyfryzacji: Firmy coraz częściej włączają do analizy wpływ technologii cyfrowych, takich jak media społecznościowe, e-commerce czy AI, na dynamikę konkurencji.
 2. Faktor zrównoważonego rozwoju: Wiele firm rozszerza analizę o wpływ zrównoważonego rozwoju na konkurencyjność, zwracając uwagę na ekologiczne i społeczne aspekty działalności.
 3. Analiza sieci: W dobie ekonomii platform i modeli biznesowych opartych na sieciach, niektóre adaptacje koncentrują się na analizie sieciowej, uwzględniającej relacje między różnymi uczestnikami rynku.

Inne modele i narzędzia używane razem z 5 siłami:

 1. Analiza PESTEL (PESTLE): Skupia się na analizie makrootoczenia, uwzględniając czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe i prawne.
 2. Analiza SWOT: Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń firmy pozwala połączyć wewnętrzne kompetencje organizacji z zewnętrznym otoczeniem.
 3. Analiza wartości: Skupia się na zrozumieniu, w jaki sposób firma dostarcza wartość dla swoich klientów i jak można ją zwiększyć.
 4. Teoria niebieskiego oceanu: Koncentruje się na tworzeniu nowych rynków (niebieskich oceanów) zamiast rywalizować na przesyconych rynkach (czerwonych oceanach).
 5. Mapowanie podróży klienta: W dobie cyfrowej transformacji firmy często łączą analizę Pięciu Sił z mapowaniem ścieżki klienta, aby zrozumieć, jak klienci doświadczają marki w różnych punktach styku.
 6. Big Data i analityka: Współczesne firmy korzystają z zaawansowanych narzędzi analitycznych i analizy dużych zbiorów danych, aby lepiej zrozumieć dynamikę rynku i konkurencję.

Chociaż model Pięciu Sił Portera pozostaje ważnym narzędziem w analizie strategicznej, nowoczesne firmy i specjaliści ds. marketingu często łączą go z innymi narzędziami i podejściami, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz rynku i konkurencji. W ten sposób mogą lepiej dostosować swoje strategie do zmieniającego się otoczenia.

Kliknij, aby ocenić
[Total: 0 Średnio: 0]
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze